หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารฯ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แผนกพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ 1.1
2 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช) ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 2.1
3 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 2.2
4 2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน สรุปการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมุูลข่าวสารของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 เดือนหลัง เดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
5 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
6 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต กระทรวงคมนาคม 1.1
7 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร กระทรวงคมนาคม 1.1
8 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน กระทรวงคมนาคม 1.1
9 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกฎหมาย 2.29
10 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ทางพิเศษหรือการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 105ง 23 มิถุนายน 2551 หน้า 1-2) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
11 ปี 2561 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 แผนกสารบรรณ 1.1
12 ที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานอืนๆ 1.1
13 ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคา แผนกบริหารจัดการความรู้ 2.1
14 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง จัดใหม่แต่แพงกว่า กระทรวงคมนาคม 1.1
15 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1