หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารฯ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แผนกพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ 1.1
2 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช) ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 2.1
3 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 2.2
4 2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน สรุปการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมุูลข่าวสารของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 เดือนหลัง เดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
5 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกฎหมาย 2.29
6 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ทางพิเศษหรือการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 105ง 23 มิถุนายน 2551 หน้า 1-2) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
7 ปี 2561 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 แผนกสารบรรณ 1.1
8 มาตรา 9(8) ที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานอืนๆ 1.1
9 มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
10 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
11 ดัชนีรวม ดัชนีรวม หน่วยงานอืนๆ 1.1
12 6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กองประชาสัมพันธ์ 1.1
13 6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานของผู้สอบบัญชี กองประชาสัมพันธ์ 1.1
14 2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน สรุปการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมุูลข่าวสารของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 เดือนแรก เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) แผนกสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 1.1
15 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1