หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. หน่วยงานอืนๆ 1.1
2 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
3 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ นโยบายสิ่งแวดล้อม กองประเมินผล 1.1
4 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
5 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง 1.1
6 ดัชนีรวม ดัชนีรวม หน่วยงานอืนๆ 1.1
7 6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กองประชาสัมพันธ์ 1.1
8 6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานของผู้สอบบัญชี กองประชาสัมพันธ์ 1.1
9 2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน สรุปการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมุูลข่าวสารของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 เดือนแรก เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) แผนกสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 1.1
10 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
11 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
12 มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 187ง 6 สิงหาคม 2561 หน้า 25-34) กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
13 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
14 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.1
15 สัญญาอื่น ๆ สำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก แผนกบริหารงาน 2 2.1