หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
2 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
3 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ฝ่ายกฎหมาย 1.11
4 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) ฝ่ายกฎหมาย 2.1
5 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
6 วิธี E-Auction วิธี E-Auction แผนกพัฒนาบุคคล 2.1
7 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน วิสัยทัศน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1.1
8 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ คู่มือการแสดงเส้นสีแสดงสภาพจราจรบนทางพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 2.1
9 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ทางออกทางพิเศษบูรพาวิถี กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 2.1
10 ปี 2561 มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 แผนกตรวจสอบ 3 1.1
11 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
12 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
13 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
14 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ. ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
15 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ฝ่ายการเงินและบัญชี 1.1