หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักเกณฑ์การให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ปี 2563 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 1.1
2 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ รายงานการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิล กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 1.1
3 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ รายงานการออกแบบและสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกพอลิเอทิลีน กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 1.1
4 มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ทิศทางการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปีงบประมาณ 2564 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1.1
5 มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ ข้อมูลโครงการทางพิเศษในอนาคตของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1.1
6 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 แผนกสารบรรณ 1.1
7 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
8 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
9 สัญญาอื่น ๆ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 2.1
10 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
11 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 กองกลางและการประชุม 1.1
12 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 กองกลางและการประชุม 1.1
13 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ กระทรวงคมนาคม 1.1
14 ข้อมูลสถิติ รายงานสถิติ ปริมาณจราจร รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ และอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 กองประเมินผล 1.1
15 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความที่ อ.1-5/2564 (นายวรรธนพงศ์ คำดี) กระทรวงคมนาคม 1.1