หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป แผนกสารบรรณ 1.1
2 วิธีสอบราคา วิธีสอบราคา ตามแบบ สขร.1 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.1
3 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ต้องมาแบบโปร่งใส กระทรวงคมนาคม 1.1
4 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ไปพิสูจน์กันเอง กระทรวงคมนาคม 1.1
5 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ไม่อนุญาต แต่ก็เปีดเผยได้ กระทรวงคมนาคม 1.1
6 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ขออนุญาตจริงหรือเปล่า กระทรวงคมนาคม 1.1
7 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรบริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
8 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ ข้อเสนองบประมาณประจำปี 2562 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองตรวจสอบรายได้ 1.1
9 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ งบประมาณทำการ ประจำปี 2562 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองตรวจสอบรายได้ 1.1
10 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของ กทพ. กองตรวจสอบรายได้ 1.1
11 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 61ก 8 มิถุนายน 2560 หน้า 3-5 / แผนที่) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
12 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 34ก 25 มีนาคม 2560 หน้า 1-3 / แผนที่) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
13 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ.2555 ฝ่ายกฎหมาย 1.1
14 6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานประจำปี 2560 ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบ 1.1
15 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) กองประชาสัมพันธ์ 2.1