หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 ปี 2561 มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แผนกตรวจสอบ 3 1.1
2 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
3 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
4 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การรับสมัครสมาชิกบัตรอัตโนมัติ Easy Pass กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.1
5 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกหนังสืออนุญาตให้ติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะทางห้าสิบเมตรจากเขตทางพิเศษ กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.1
6 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนการขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ ฝ่ายควบคุมการจราจร 1.1
7 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ กองประชาสัมพันธ์ 1.1
8 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และชมเชย กองประชาสัมพันธ์ 1.1
9 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือการปฏิบัติงานการเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.1
10 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
11 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
12 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
13 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เร่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แผนกสารบรรณ 1.1
14 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือปฏิบัติงานพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกู้ภัยและสื่อสาร ฝ่ายควบคุมการจราจร ฝ่ายควบคุมการจราจร 1.1
15 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสื่อสาร กองกู้ภัยและสื่อสาร ฝ่ายควบคุมการจราจร ฝ่ายควบคุมการจราจร 1.1