หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง ไม่ให้หรือไมมี กระทรวงคมนาคม 1.1
2 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร กระทรวงคมนาคม 1.1
3 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง แอบดักฟัง กระทรวงคมนาคม 1.1
4 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง เวชระเบียน ค่าทดแทน กระทรวงคมนาคม 1.1
5 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว กระทรวงคมนาคม 1.1
6 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 321ง 15 ธันวาคม 2561 / บัญชีแนบ) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
7 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 321 ง 14 ธันวาคม 2561 หน้า 29-30) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
8 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 326 ง 20 ธันวาคม 2561 หน้า 60-61) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
9 มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายความลปอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557) แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
10 มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
11 2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการประชาชน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ และภาพลักษณ์ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
12 สิ่งแวดล้อม ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
13 สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของ กทพ. แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
14 สิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
15 สิ่งแวดล้อม ใบรับรองมาตรฐานการตรวจประเมิน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 1.1