หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 2.1
2 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สรุปการดำเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
3 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใบรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
4 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เอกสารสรุปผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2559 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
5 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ของ กทพ. กองประเมินผล 1.1
6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกฎหมาย 1.1
7 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกฎหมาย 1.1
8 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ฝ่ายกฎหมาย 2.1
9 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรและปีดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อของทางพิเศษศรีรัช เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) และคานขวาง (cross Head) และติดตั้งคานรูปตัว I (IGirder) ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 1.1
10 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) บริเวณ กม.15+300 ถึง กม. 15+400 เพื่อติดตั้งกำแพงคอนกรีตกันตก (Parapet) ป้ายแนะนำเส้นทาง (Overhead Sign) และเสาไฟฟ้า (Street Lighting) บริเวณ หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ 1 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
11 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 85ง 19 มิถุนายน 2543 หน้า 16-18) แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
12 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้ กระทรวงคมนาคม 1.1
13 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปีดตอนนี้ไม่ได้ กระทรวงคมนาคม 1.1
14 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ กระทรวงคมนาคม 1.1
15 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ กระทรวงคมนาคม 1.1