หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง สร้างรั้วทับคลอง กระทรวงคมนาคม 1.1
2 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ กระทรวงคมนาคม 1.1
3 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง กระทรวงคมนาคม 1.1
4 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ กระทรวงคมนาคม 1.1
5 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง อยากศึกษาเรื่องขยะ กระทรวงคมนาคม 1.1
6 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง สำคัญแค่ไหน ถึงเปีดไม่ได้ กระทรวงคมนาคม 1.1
7 3.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานประจำปี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 กองประชาสัมพันธ์ 2.1
8 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 กองตรวจสอบ 1 1.1
9 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กองตรวจสอบ 1 1.1
10 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 กองตรวจสอบ 1 1.1
11 2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการประชาชน โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2561 กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2.1
12 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ไม่ให้หรือไมมี กระทรวงคมนาคม 1.1
13 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร กระทรวงคมนาคม 1.1
14 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง แอบดักฟัง กระทรวงคมนาคม 1.1
15 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง เวชระเบียน ค่าทดแทน กระทรวงคมนาคม 1.1