ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ

1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
1.2 แผนการจัดหาพัสดุ
1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8)
1.4 ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
1.5 สรุปลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)
1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
1.7 รายยงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุุของหน่วยงาน
1.8 รายงานอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน