ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ
มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9(8) ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
มาตรา 9(8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มาตรา 9(8) ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
มาตรา 9(8) ที่สาธารณประโยชน์
มาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
มาตรา 9(8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
มาตรา 9(8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
สัญญาอื่น ๆ
มาตรา 9(8) สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 (แบบ สขร.1)