1.7 รายยงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุุของหน่วยงาน

    

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล