1.5 สรุปลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)