1.4 ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้ ATD ของระบบ ATD จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจนับเพลารถยนต์ (Treadel) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อรายการปรับปรุงลิฟท์สะพานกาญจนาภิเษก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 35,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อแผ่นกั้นเสียง ชนิดดูดซับเสียง จำนวน 300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางองค์กรและจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อระบบควบคุมระยะไกลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อปั้มน้ำทรานเฟอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างจัดทำระบบตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระราม 9 (เครื่องจักรอุปกรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและบำรุงรักษา (โดยซอฟต์แวร์ SAP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุงและรับ-ส่งข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมบำรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างผู้ให้บริการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. โดยวิธีคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบศูนย์กลางและระบบศูนย์สำรองของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (CS Database DC, DR) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์ควบคุมของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสายทางเฉลิมมหานคร-ฉลองรัช (HQ CCB3) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง 2 ปี 2 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) อาคารสำนักงานต่อเนื่อง 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานซ่อมแซมโครงป้ายแนะนำจราจร บริเวณ กม.19+712B และก่อนเข้าด่านฯ บางครุ 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบงาน และระบบโทรศัพท์ของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Firewall) เชื่อมต่องานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบินเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน 4 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างล้างโคมไฟส่องสว่างทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Balance ของระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ในเขตทางพิเศษฉลองรัช บริเวณอาคารสำนักงาน และพื้นที่ปลูกต้นไม้ ต่อเนื่อง 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างฐานข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับการแสดงผลแบบทันกาล ปีงบประมาณ 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร โดยวิธีคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)