2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการประชาชน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการสำรวจเชิงลึกโครงการสำรวจเชิงลึกเพื่อรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) ในการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ทางพิเศษ การรับรู้ ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 (ฉบับสมบูรณ์)
โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ และภาพลักษณ์ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒