สิ่งแวดล้อม

สรุปการดำเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
ใบรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี
เอกสารสรุปผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2559
ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ.
สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2560
ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
ประกาศ กทพ. เรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของ กทพ.
การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ใบรับรองมาตรฐานการตรวจประเมิน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษของ กทพ.
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ
รายงานผลการศึกษา โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ฯ
งานดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ กทพ.
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562)