สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

สัญญาจ้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
สัญญาจ้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 4
สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ATD ของระบบ ATD จำนวน 16 เครื่อง
สัญญาซื้อขายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 1 ระบบ
สัญญาซื้อขายระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน จำนวน 1 ระบบ
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตรวจนับเพลารถยนต์ (Treadle) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 50 ชุด
สัญญาซื้อขายน้ำดื่ม
สัญญาซื้อขายรายการปรับปรุงลิฟท์สะพานกาญจนาภิเษก
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 35,000 รีม
สัญญาซื้อขายแผ่นกันเสียง ชนิดดูดซึมเสียง จำนวน 300 ตารางเมตร
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาทิศทางองค์กรและจัดทำแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2566-2570
สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช
สัญญาซื้อขายระบบควบคุมระยะไกลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
สัญญาซื้อขายปั้มน้ำทรานเฟอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
สัญญาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระราม 9 (เครื่องจักรอุปกรณ์) (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำงานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและบำรุงรักษา (โดยซอฟต์แวร์ SAP) (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำงานปรับปรุงและรับ-ส่งข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระราม 9 (เครื่องจักรอุปกรณ์) (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำงานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและบำรุงรักษา (โดยซอฟต์แวร์ SAP) (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำงานปรับปรุงและรับ-ส่งข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำงานปรับปรุงและรับ-ส่งข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมบำรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จ้างผู้ให้บริการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบศูนย์กลางและระบบศูนย์สำรองของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (CS Database DC, DR) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์ควบคุมของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสายทางเฉลิมมหานคร-ฉลองรัช (HQ CCB3) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง 2 ปี 2 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) อาคารสำนักงานต่อเนื่อง 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างงานซ่อมแซมโครงป้ายแนะนำจราจร บริเวณ กม.19+712B และก่อนเข้าด่านฯ บางครุ 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำของ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบงาน และระบบโทรศัพท์ของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Firewall) เชื่อมต่องานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบินเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน 4 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างล้างโคมไฟส่องสว่างทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Balance ของระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ในเขตทางพิเศษฉลองรัช บริเวณอาคารสำนักงาน และพื้นที่ปลูกต้นไม้ ต่อเนื่อง 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างฐานข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับการแสดงผลแบบทันกาล ปีงบประมาณ 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างทำของ จ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)