พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  1.1 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.PDF