ขั้นตอนและระยะวลาการรับบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.