สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

  img-201029152511.pdf