รายงานขอจ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางองค์กรและจัดทำแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2566-2570

  img-201112183929.pdf