รายงานขอจ้างปรับปรุงและรับ-ส่งข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.