รายงานขอจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.