สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563)

ข้อมูล

.