รายงานขอจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบศูนย์กลางและระบบศูนย์สำรองของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (CS Database DC, DR) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.