รายงานขอจ้างบำรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์ควบคุมของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสายทางเฉลิมมหานคร-ฉลองรัช (HQ CCB3) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.