รายงานขอจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.