รายงานขอจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบงาน และระบบโทรศัพท์ของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.