รายงานขอจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูล

.