รายงานขอจ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.