หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
2 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
3 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
4 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
5 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
6 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักผู้ว่าการ 1.1
7 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักผู้ว่าการ 1.1
8 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักผู้ว่าการ 1.1
9 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
10 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
11 ปี 2562 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
12 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ฝ่ายกฎหมาย 1.11
13 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) ฝ่ายกฎหมาย 2.1
14 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
15 วิธี E-Auction วิธี E-Auction แผนกพัฒนาบุคคล 2.1