หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน วิสัยทัศน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1.1
2 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ คู่มือการแสดงเส้นสีแสดงสภาพจราจรบนทางพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 2.1
3 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ทางออกทางพิเศษบูรพาวิถี กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 2.1
4 ปี 2561 มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 แผนกตรวจสอบ 3 1.1
5 ปี 2562 มติคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
6 ปี 2562 มติคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
7 ปี 2562 มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
8 ปี 2562 มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
9 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
10 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ. ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
11 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ฝ่ายการเงินและบัญชี 1.1