หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ฝ่ายกฎหมาย 1.11
2 สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง วิธี E-Auction แผนกพัฒนาบุคคล 2.1
3 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน วิสัยทัศน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1.1
4 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ คู่มือการแสดงเส้นสีแสดงสภาพจราจรบนทางพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 2.1
5 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ทางออกทางพิเศษบูรพาวิถี กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 2.1
6 ปี 2561 มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 แผนกตรวจสอบ 3 1.1
7 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
8 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
9 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) กองนิติการ 2.1
10 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) กองนิติการ 2.1
11 3.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานประจำปี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 กองประชาสัมพันธ์ 2.1
12 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรม กทพ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
13 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
14 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
15 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1