หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 ปี 2562 มติคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
2 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
3 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ. ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
4 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ฝ่ายการเงินและบัญชี 1.1