หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
2 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
3 มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ฝ่ายกฎหมาย 1.1
4 สัญญาอื่น ๆ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 2.1
5 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
6 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
7 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
8 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
9 มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562) แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 1.1
10 สิ่งแวดล้อม ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562) แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 1.1
11 มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 2.1
12 สิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
13 สิ่งแวดล้อม รายงานผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
14 มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กองบัญชี 1.1
15 4.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กองบัญชี 1.1