หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานของผู้สอบบัญชี กองประชาสัมพันธ์ 1.1
2 2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน สรุปการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมุูลข่าวสารของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 เดือนแรก เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) แผนกสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 1.1
3 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
4 มาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
5 มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 187ง 6 สิงหาคม 2561 หน้า 25-34) กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
6 ปี 2561 มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองกลางและการประชุม 1.1
7 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.1
8 สัญญาอื่น ๆ สำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก แผนกบริหารงาน 2 2.1
9 มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง หน่วยงานอืนๆ 1.1
10 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
11 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกวัตถุอันตรายตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง เดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560 ฝ่ายกฎหมาย 1.1
12 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถ๊และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) พ.ศ.2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 102ง 5 พฤษภาคม 2561 หน้า 34) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
13 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนด เดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2556 ฝ่ายกฎหมาย 1.1
14 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 190ง 26 ธันวาคม 2556 หน้า 88-89) สำนักผู้ว่าการ 1.1
15 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 32ง 27 กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 18-19/บัญชีแนบ) ข้อมูล ฝ่ายกฎหมาย 1.1