หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ การประเมินผลกระทบด้านจราจรของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 ทางพิเศษศรีรัช ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้มาตรการลดราคาค่าผ่านทางพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 1.1
2 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรสำหรับเปิดช่องสวนกระแสจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 1.1
3 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติสำหรับรถที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 1.1
4 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ระบบแจ้งเตือนรถจอดและแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 1.1
5 มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักเกณฑ์การให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ (ปี 2563) ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.1
6 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
7 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
8 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
9 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
10 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
11 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
12 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
13 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบหน่อยครับ กระทรวงคมนาคม 1.1
14 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง อย่างนี้ก็มีด้วย กระทรวงคมนาคม 1.1
15 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง จัดแล้วได้อะไร กระทรวงคมนาคม 1.1