หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง เอายังไงดี กระทรวงคมนาคม 1.1
2 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ กระทรวงคมนาคม 1.1
3 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง มีเจ้าของหรือเปล่า กระทรวงคมนาคม 1.1
4 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม กระทรวงคมนาคม 1.1
5 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน กระทรวงคมนาคม 1.1
6 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง วิธีจัดการกับหมู กระทรวงคมนาคม 1.1
7 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
8 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
9 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) ที่สาธารณะประโยชน์ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
10 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
11 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
12 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) ประกาศผลผู้ชนะการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
13 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างทำของ จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกจัดจ้าง 1.1
14 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างทำของ จ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร โดยวิธีคัดเลือก แผนกจัดจ้าง 1.1
15 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างทำของ จ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 โดยวิธีคัดเลือก แผนกจัดจ้าง 1.1