หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกจัดจ้าง 1.1
2 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างทำของ จ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกจัดจ้าง 1.1
3 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2563 (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563) จำนวน 2 ฉบับ แผนกสารบรรณ 1.1
4 1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) ประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคา แผนกจัดซื้อ 1.1
5 2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการประชาชน สรุปการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมุูลข่าวสารของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
6 1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนกจัดซื้อ 1.1
7 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกจัดซื้อ 1.1
8 1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนกจัดจ้าง 1.1
9 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ กองจัดซื้อจัดจ้าง 1.1
10 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกจัดจ้าง 1.1
11 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
12 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
13 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
14 1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคา แผนกจัดจ้าง 1.1
15 1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนกจัดซื้อ 1.1