หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาจ้างทำของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนกจัดซื้อ 1.1
2 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในวันหยดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี แผนกสารบรรณ 1.1
3 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
4 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
5 มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 กองงบประมาณ 1.1
6 มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 1.1
7 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวนที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
8 มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) กองจัดการสิ่งแวดล้อม 1.1
9 สิ่งแวดล้อม ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) กองจัดการสิ่งแวดล้อม 1.1
10 สิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 สายทาง กองจัดการสิ่งแวดล้อม 1.1
11 สิ่งแวดล้อม รายงานผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 กองจัดการสิ่งแวดล้อม 1.1
12 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวนที่ 16 ธันวาคม 2563 กองกลางและการประชุม 1.1
13 มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักเกณฑ์การให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ปี 2563 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 1.1
14 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ รายงานการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิล กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 1.1
15 มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ รายงานการออกแบบและสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกพอลิเอทิลีน กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 1.1