หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 3.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 สำนักตรวจสอบ 1.1
2 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กองจัดซื้อจัดจ้าง 1.1
3 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 77ง 5 เมษายน 2564 หน้า 13-14) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
4 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมต่อระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 77ง 5 เมษายน 2564 หน้า 15-16) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
5 5.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร ประกาศผลการสอบคัดเลือก ฝ่ายบริหารทั่วไป 1.1
6 4.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 2.1
7 มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1.1
8 4.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 กองงบประมาณ 1.1
9 3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. (Organize Flow Chart) (คำสั่ง กทพ. ที่ 67/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1
10 3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สรุปโครงสร้างองค์กรที่ปรับปรุงใหม่ (คำสั่ง กทพ.ที่ 64/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1
11 3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของส่วนงาน กทพ. (คำสั่ง กทพ. ที่ 67/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1
12 3.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานประจำปี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 กองประชาสัมพันธ์ 1.1
13 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ 1.1
14 3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1.1
15 3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กองบัญชี 1.1