หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 กองงบประมาณ 1.1
2 มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ งบประมาณทำการ ประจำปี 2563 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบริหารการเงินและกองทุน 1.1
3 3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน งบประมาณทำการ ประจำปี 2563 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบริหารการเงินและกองทุน 1.1
4 มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ งบประมาณทำการ ประจำปี 2564 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบริหารการเงินและกองทุน 1.1
5 3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน งบประมาณทำการ ประจำปี 2564 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบริหารการเงินและกองทุน 1.1
6 4.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน งบประมาณทำการ ประจำปี 2563 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบริหารการเงินและกองทุน 1.1
7 4.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน งบประมาณทำการ ประจำปี 2564 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบริหารการเงินและกองทุน 1.1
8 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ ข้อ 4 การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
9 e-Marketting ประกาศผลผู้ชนะวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ E-Marketting ประกาศผลผู้ชนะวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กองจัดซื้อจัดจ้าง 1.1
10 e-Bidding ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองจัดซื้อจัดจ้าง 1.1
11 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองจัดซื้อจัดจ้าง 1.1
12 ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคา กองจัดซื้อจัดจ้าง 1.1
13 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก กระทรวงคมนาคม 1.1
14 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ กระทรวงคมนาคม 1.1
15 ข้อมูลสถิติ รายงานสถิติ ปริมาณจราจร รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ และอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 กองประเมินผล 1.1