หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความที่ อ.1-5/2564 (นายวรรธนพงศ์ คำดี) กระทรวงคมนาคม 1.1
2 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความที่ อ.6-10/2564 (นายวรรธนพงศ์ คำดี) กระทรวงคมนาคม 1.1
3 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
4 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 7(1)-(3) โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
5 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
6 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
7 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
8 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
9 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
10 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มัลักษณะผูกขาดตัดตอน กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
11 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
12 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(7) มติคณะกรรมการ กทพ. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
13 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(7) มติคณะกรรมการตรวจสอบ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
14 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(7) มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
15 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1