หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
2 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32ทวิ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
3 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 7(4) มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
4 ข้อมูลสถิติ รายงานสถิติ ปริมาณจราจร รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ และอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2563 กองจัดการสิ่งแวดล้อม 1.1