หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
2 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มัลักษณะผูกขาดตัดตอน กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
3 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
4 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(7) มติคณะกรรมการ กทพ. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
5 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(7) มติคณะกรรมการตรวจสอบ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
6 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(7) มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
7 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
8 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
9 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
10 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) ที่สาธารณะประโยชน์ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
11 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 9(8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32ทวิ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
12 ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ดัชนีประจำแฟ้มตามมาตรา 7(4) มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
13 ข้อมูลสถิติ รายงานสถิติ ปริมาณจราจร รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ และอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2563 กองจัดการสิ่งแวดล้อม 1.1