หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 ปี 2562 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป แผนกสารบรรณ 1.1
2 วิธีสอบราคา วิธีสอบราคา ตามแบบ สขร.1 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.1
3 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ต้องมาแบบโปร่งใส กระทรวงคมนาคม 1.1
4 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ไปพิสูจน์กันเอง กระทรวงคมนาคม 1.1
5 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ไม่อนุญาต แต่ก็เปีดเผยได้ กระทรวงคมนาคม 1.1
6 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ขออนุญาตจริงหรือเปล่า กระทรวงคมนาคม 1.1
7 ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรบริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
8 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ ข้อเสนองบประมาณประจำปี 2562 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองตรวจสอบรายได้ 1.1
9 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ งบประมาณทำการ ประจำปี 2562 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองตรวจสอบรายได้ 1.1
10 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของ กทพ. กองตรวจสอบรายได้ 1.1
11 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 61ก 8 มิถุนายน 2560 หน้า 3-5 / แผนที่) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
12 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 34ก 25 มีนาคม 2560 หน้า 1-3 / แผนที่) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
13 ระเบียบ ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ.2555 ฝ่ายกฎหมาย 1.1
14 6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานประจำปี 2560 ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบ 1.1
15 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) กองประชาสัมพันธ์ 2.1