หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือปฏิบัติงาน พนักงานกู้ภัย พนักงานขับเครื่องจักร คนงานและลูกจ้าง ผู้ช่วยพนักงานกู้ภัย กองกู้ภัยและสื่อสาร ฝ่ายควบคุมการจราจร ฝ่ายควบคุมการจราจร 1.1
2 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของ กทพ. ประจำปีงประมาณ 2561 กองบริหารการเงินและกองทุน 1.1
3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ ข้อมูลการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางพิเศษในอนาคตของ กทพ. ณ ปี 2561 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1.1
4 ประกาศกระทรวงคมนาคม ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 183 ง 21 สิงหาคม 2559 หน้า 2-3 / บัญชีแนบ) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
5 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานจัดการจราจร "พนักงานเจ้าหน้าที่ในทางพิเศษ" กองจัดการจราจร ฝ่ายควบคุมการจราจร ฝ่ายควบคุมการจราจร 1.1
6 ระเบียบ ระเบียบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 173ง 29 มิถุนายน 2560 หน้า 1-8 / แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1
7 ข้อบังคับ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 183ง 21 สิงหาคม 2559 หน้า 7-8) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
8 ข้อบังคับ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่ กำหนด พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 183ง 21 สิงหาคม 2559 หน้า 5-6) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
9 ข้อบังคับ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 183ง 21 สิงหาคม 2559 หน้า 9-10 พร้อมบัญชีแนบท้าย) ฝ่ายกฎหมาย 1.1
10 ข้อบังคับ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถและการห้ามเดินรถ กรณีที่มีการเปีดช่องทางเดินรถสวนทางในทางพิเศษฉลองรัช พ.ศ.2561 ฝ่ายกฎหมาย 1.1
11 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือการเก็บค่าใช้พื้นที่จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นๆที่ขอใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.1
12 คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ "คู่มือและคำแนะนำในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้รับบริการ แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
13 5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. ฝ่ายบริหารทั่วไป 1.1
14 6.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานประจำปี 2561 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ 2.1
15 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 2.1