หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ของ กทพ. กองประเมินผล 1.1
2 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกฎหมาย 1.1
3 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกฎหมาย 1.1
4 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ฝ่ายกฎหมาย 2.1
5 มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรและปีดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อของทางพิเศษศรีรัช เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) และคานขวาง (cross Head) และติดตั้งคานรูปตัว I (IGirder) ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 1.1
6 มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) บริเวณ กม.15+300 ถึง กม. 15+400 เพื่อติดตั้งกำแพงคอนกรีตกันตก (Parapet) ป้ายแนะนำเส้นทาง (Overhead Sign) และเสาไฟฟ้า (Street Lighting) บริเวณ หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ 1 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 1.1
7 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 85ง 19 มิถุนายน 2543 หน้า 16-18) แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
8 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต กระทรวงคมนาคม 1.1
9 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร กระทรวงคมนาคม 1.1
10 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน กระทรวงคมนาคม 1.1
11 ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคา แผนกบริหารจัดการความรู้ 2.1
12 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง จัดใหม่แต่แพงกว่า กระทรวงคมนาคม 1.1
13 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ต้องมาแบบโปร่งใส กระทรวงคมนาคม 1.1
14 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ไปพิสูจน์กันเอง กระทรวงคมนาคม 1.1
15 บทความ และ คำวินิจฉัย ของ สขร. บทความเรื่อง ไม่อนุญาต แต่ก็เปีดเผยได้ กระทรวงคมนาคม 1.1