หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง สขร. ช่วยทีครับ กระทรวงคมนาคม 1.1
2 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย กระทรวงคมนาคม 1.1
3 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง เผามาก ก็เดือดร้อนมาก กระทรวงคมนาคม 1.1
4 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ! กระทรวงคมนาคม 1.1
5 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม กระทรวงคมนาคม 1.1
6 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง รู้หน้าไม่รู้ใจ กระทรวงคมนาคม 1.1
7 บทความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สขร. บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ กระทรวงคมนาคม 1.1
8 มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายความลปอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557) แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
9 มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
10 2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการประชาชน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ และภาพลักษณ์ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
11 สิ่งแวดล้อม ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
12 สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของ กทพ. แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
13 สิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1
14 สิ่งแวดล้อม ใบรับรองมาตรฐานการตรวจประเมิน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 1.1
15 สิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษของ กทพ. แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1