หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 สิ่งแวดล้อม งานดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ กทพ. ฝ่ายนโยบายและแผน 1.1
2 6.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 2.1
3 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 แผนกเอกสารการประชุม 2.1
4 มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แผนกสวัสดิการ 1.1
5 ปี 2561 มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 แผนกตรวจสอบ 3 1.1
6 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตสร้าง ดัดแปลง ติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะทางห้าสิบเมตรจากทางพิเศษตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ฝ่ายกฎหมาย 1.1
7 1.2 แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนกจัดซื้อ 1.1
8 1.2 แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนกจัดซื้อ 1.1
9 1.4 ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กองจัดซื้อจัดจ้าง 1.1
10 1.5 สรุปลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.1) แผนกจัดจ้าง 1.1
11 1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฝ่ายกฎหมาย 1.1
12 2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ขั้นตอนและระยะวลาการรับบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
13 2.2 เอกสาร และคู่มือการปฏิบัติการของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. แผนกพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ 1.1
14 3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง กทพ. ที่ 67/2561 เรื่อง หน้าที่การจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานของของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป 1.1
15 3.4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ว่าด้วย บัตรประจำตัวของพนักงานของ กทพ. พ.ศ. 2559 ฝ่ายกฎหมาย 1.1