หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง วันที่ของหนังสือ
เลขที่ของหนังสือ ปีที่จัดทำการศึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประเภทของข้อมูล
เลขทะเบียนที่ รายละเอียด  
ลำดับ หมวดหมู่ หน้าปก ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขทะเบียนที่ รายละเอียด
1 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
2 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
3 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
4 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ฉบับบปรับปรุงใหม่) แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
5 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
6 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
7 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 1.1
8 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
9 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองกลางและการประชุม 1.1
10 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
11 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
12 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
13 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
14 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1
15 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1.1