มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การรับสมัครสมาชิกบัตรอัตโนมัติ Easy Pass
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกู้ภัยและสื่อสาร ฝ่ายควบคุมการจราจร
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสื่อสาร กองกู้ภัยและสื่อสาร ฝ่ายควบคุมการจราจร
คู่มือปฏิบัติงาน พนักงานกู้ภัย พนักงานขับเครื่องจักร คนงานและลูกจ้าง ผู้ช่วยพนักงานกู้ภัย กองกู้ภัยและสื่อสาร ฝ่ายควบคุมการจราจร
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานจัดการจราจร "พนักงานเจ้าหน้าที่ในทางพิเศษ" กองจัดการจราจร ฝ่ายควบคุมการจราจร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกหนังสืออนุญาตให้ติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะทางห้าสิบเมตรจากเขตทางพิเศษ
ขั้นตอนการขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)
คู่มือปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และชมเชย
คู่มือการปฏิบัติงานการเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
คู่มือการเก็บค่าใช้พื้นที่จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นๆที่ขอใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ
"คู่มือและคำแนะนำในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้รับบริการ
ข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา
คู่มือ และแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563
คู่มือการควบคุมภายใน กทพ.
คู่มือจัดเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขนาด รูปแบบหรือลักษณะของพื้นที่ทางเข้า-ออกผ่านทางพิเศษ
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน