มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของ กทพ. ประจำปีงประมาณ 2561
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ข้อมูลการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางพิเศษในอนาคตของ กทพ. ณ ปี 2561
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
ข้อเสนองบประมาณประจำปี 2562 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
งบประมาณทำการ ประจำปี 2562 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของ กทพ.
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ.