มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

คู่มือการแสดงเส้นสีแสดงสภาพจราจรบนทางพิเศษ
การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ทางออกทางพิเศษบูรพาวิถี
ระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรสำหรับเปีดช่องสวนกระแสจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติสำหรับรถที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ
ระบบแจ้งเตือนรถจอดและแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ
การประเมินผลกระทบด้านจราจรของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 ทางพิเศษศรีรัช ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้มาตรการลดราคาค่าผ่านทางพิเศษ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิล
รายงานการออกแบบและสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกพอลิเอทิลีน