สัญญาอื่น ๆ

สำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา
สัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา